لواش
دستگاه ربات

نانوایان 20

سنگکی
خمیر گیر تابوتی

شرکت بسطامی

لواش
ناوند / بالشتک

نانوایان 20

لواش
مشعل شیپوری خطی

شرکت آسیا تنور

بربری
نوار دستگاه چونه گیر بربری

شرکت سماء توحید حسینی

بربری
بربری
دستگاه چونگیر اتوماتیک

شرکت سماء توحید حسینی