شاطر دستگاه س کاره هستم

11 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
لواش
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09102411747

شاطر جوان سالم

لوکیشن

میزان پخت: بالا 12 کیسه

نوع کار: دائمی

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: