دونفری میایم

11 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09908018770

دونفر هستیم شاطر خمیر گیری بربری دونفری میایم پخت مهم نیست سالم بدون دود دم جوان هستیم

لوکیشن

میزان پخت: زیر 12 کیسه

نوع کار: دائمی

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: 8