شاطر بربری وخمیرگیر دونفر

11 ماه قبل

محل
سمنان / گرمسار
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09149638968

دونفر هستیم

لوکیشن

میزان پخت: فرقی نمی کند

نوع کار: دائمی

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: ۳۰