سه نفرهستیم دونفرشاطرویک نفرخمیرگیرچونه گیرباسابقه کارزیادو۳بارموردتشویق استانداری قرارگرفته ایم ودنبال کارهستیم باحقوق عالی

11 ماه قبل

محل
مازندران / ساری
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09119452057

لطفامغازه جای خواب داشته باشه

لوکیشن

میزان پخت: بالا 12 کیسه

نوع کار: دائمی

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: ۱۵سال