شاطر بربری

11 ماه قبل

محل
اردبیل / اردبیل
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09149638968

دونفر

لوکیشن

میزان پخت: زیر 12 کیسه

نوع کار: دائمی

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: سابقه دارم