س

3 سال قبل

محل
ایلام / موسیان
دسته بندی
فانتزی
زیر دست بندی
نیازمند همکاردر خارج از کشور
شماره تلفن س

س

س

لوکیشن

هزینه بیلط رفت و برگشت: به عهده کارفرما

غذا: به عهده کارفرما

هزینه ویزا: به عهده کارفرما

نام کشور: سسسس

دستمزد: 12