شاطر بربری هستم

9 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09960948065

شاطر بربری هستم برای تهران

لوکیشن

میزان پخت: زیر 12 کیسه

نوع کار: دائمی

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: ۱۰ سال