شاطر بربری هستم کمکی کار میکنم هرکی خواست در خدمتم

10 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09054743181

شاطر بربری هستم کمکی کار میکنم هرکی خواست در خدمتم

لوکیشن

میزان پخت: بالا 12 کیسه

نوع کار: کمکی

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: ۸