جویای‌کار

10 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09193443224

خمیرگیرجویای‌کار‌بچه‌زنجان

لوکیشن

میزان پخت: فرقی نمی کند

نوع کار: فرقی نمیکند

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: خمیر‌گیر‌بربری