ساطر سنگکی هستم جویای کار

11 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
سنگکی
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09186056984

شاطرسنگکی امیرحدادزاده دارای مدرک فنی و حرفه ای دارم25سال سایقه 09186056984 وجویای کاردرتهران هستم تا6الی 7کیسه پخت میتوانم

لوکیشن

میزان پخت: زیر 12 کیسه

نوع کار: دائمی

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: ۲۵ سال سابقه با مدرک فنی حرفه ای