خمیرگیر

11 ماه قبل

محل
زنجان / زنجان
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09941330225

تهران پاین شهر نباشه

لوکیشن

میزان پخت: زیر 12 کیسه

نوع کار: فرقی نمیکند

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: جویای کار