نیازمند همکار

3 سال قبل

محل
زنجان / کرسف
دسته بندی
سنگکی
زیر دست بندی
نیازمند همکاردر خارج از کشور
شماره تلفن 0912112233

توضیحات کار در بلژیک

آدرس بلژیک

لوکیشن

هزینه بیلط رفت و برگشت: به عهده کارگر

غذا: به عهده کارگر

هزینه ویزا: به عهده کارگر

نام کشور: بلژیک

دستمزد: 12000 یورو