س

3 سال قبل

محل
خراسان شمالی / شیروان
دسته بندی
لواش
زیر دست بندی
خریدار مغازه
شماره تلفن س

س

س

لوکیشن

سهمیه: س

پخت: س

جواز: دولتی

پخت روزانه: س

قیمت: س